Privacybeleid GV Unisson Boekelo ingaande 25 mei 2018.

Wij als vereniging GV Unisson Boekelo zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen binnen de lessen van GV Unisson. Middels de nieuwe AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dienen wij een aantal aanpassingen door te voeren. In dit privacy beleid wordt het u duidelijk welke gegevens wij verzamelen,
waarvoor we deze gegevens gebruiken en welke diensten van toepassing zijn. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GV Unisson en geldt niet voor andere bedrijven, bronnen en/of websites. Door inschrijving van uw kind, gaat u akkoord met het privacy beleid van GV Unisson.

GV Unisson respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder toestemming vooraf van het bestuur, mag er op geen enkele wijze beeld –en/of geluidsmateriaal worden verzameld binnen of op het terrein van de leslocaties van GV Unisson (toestemming kan worden aangevraagd via: info@gv-unisson.nl).

GV Unisson gebruikt de volgende diensten:

1. Digimembers (format van de KNGU)
– hierin worden alle leden ingeschreven zodat het lid verzekerd is bij de KNGU.

2. GV Unisson email account
– elke bestuurslid heeft een eigen mailaccount met eigen wachtwoord in bezit.

3. Facebook
– deze diensten worden gebruikt om informatie te verstrekken en foto’s te publiceren. Voor leden onder de 16 jaar dient er toestemming van
ouder/verzorger(s) gegeven te worden voor het plaatsen van foto’s op social media. Leden boven de 16 jaar dienen deze toestemming zelf te geven. Er zijn binnen de vereniging drie personen die toegang hebben tot de accounts op Facebook, zodat er gewaarborgd wordt wat er geplaatst wordt.

GV Unisson slaat de volgende gegevens op en gebruikt deze voor de volgende doeleinden:

1. Voor- achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht
– deze gegevens worden opgeslagen om een lid in te schrijven bij de KNGU, zonder deze gegevens kan iemand niet ingeschreven worden en is het lid niet
verzekerd.
– deze gegevens staan op de presentielijsten van de hoofdtrainer, deze dient hier met zorg mee om te gaan en heeft een geheimhoudingsplicht.

2. Adresgegevens, evt postadres
– deze gegevens worden opgeslagen om een lid in te schrijven bij de KNGU, zonder deze gegevens kan iemand niet ingeschreven worden en is het lid niet
verzekerd.

3. Telefoonnummers, mailadressen
– deze gegevens worden opgeslagen om een lid in te schrijven bij de KNGU, zonder deze gegevens kan iemand niet ingeschreven worden en is het lid niet
verzekerd.
– telefoonnummers worden vermeld op de presentielijsten van de leiding, dit in verband met noodgevallen. De leiding dient hier met zorg mee om te gaan en heeft een formele geheimhoudingsplicht.
– mailadressen worden gebruikt voor het verstrekken van (nieuwe) informatie. Denk hierbij aan uitjes, wedstrijdinformatie en/of lesverschuivingen.
Mailadressen zijn toegankelijk voor de secretaris, de ledenadministratie en de leiding, betrokkenen hebben hier een geheimhoudingsplicht over.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden
GV Unisson verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Informatie wordt gedeeld met de KNGU, dit in verband met de vereiste verzekering. Verder wordt er geen informatie gedeeld met derden, mits daar in overleg met u toestemming voor gegeven wordt.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de diensten van GV Unisson. GV Unisson is verplicht om na uitschrijving van een lid deze gegevens tot 2 jaar na uitschrijving te bewaren. Dit is conform de wettelijke termijn.

Keuzes voor persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden tot 2 jaar na uitschrijving bewaard in DigiMembers (format van KNGU). Leden onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders om persoonsgegevens te verstrekken aan GV Unisson. Ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar en leden boven de 16 jaar hebben het recht om hun eigen persoonlijke informatie die aan GV Unisson verstrekt is in te zien.

Aanpassen en uitschrijven
Indien u uw gegevens wilt aanpassen, inzien en/of laten verwijderen kunt u contact opnemen met onderstaande mailadres bij contactgegevens. GV Unisson controleert regelmatig of er voldaan wordt aan de nieuwe privacywetgeving. Bij het inschrijven van een lid of als lid, gaat u akkoord met dit privacy beleid, mits uitdrukkelijk aangegeven via een bezwaar. Het bezwaar kan worden aangegeven via onderstaand mailadres. Dit blijft van toepassing over de gehele periode van lid zijn mits wederopzegging of aanpassing.

Contactgegevens:
GV Unisson Boekelo
info@gv-unisson.nl